118,7428

Naši diplomci: Adriana Anastasov - predsednica Skupštine GO Palilula

Moje ime je Adriana Anastasov.

Trenutno se nalazim na poziciji predsednice Skupštine Gradske opštine Palilula u Nišu. Pre toga, provela sam četiri godine na funkciji odbornice Skupštine grada Niša i predsednice Saveta za mlade SG Niš.

adriana-anastasov-0

U periodu od 2014-2016.godine obavljala sam i funkciju narodne poslanice u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Bila sam članica Odbora za zaštitu životne sredine, Odbora za finansije i Administrativnog odbora. Aktivno sam učestvovala u radu Ženske parlamentarne mreže i dala odgovarajući doprinos aktivnostima u poslaničkim grupamа prijateljtva sa drugim zemljama.

Pohađala sam brojne seminare i edukacije za oblast javnog sektora u Srbiji i posedujem više sertifikata.
Politikom se bavim osam godina. Moj veliki uspeh je što sam uspela da u borbi za ljudska prava, posebno u oblasti omladinske politike i rodne ravnopravnosti, ostavim svoj pečat i napravim male ali značajne korake za mlade žene u politici u gradu i regionu.

Gradska opština Palilula je jedna od pet gradskih opština grada Niša, formirana septembra 2004. godine.

Ukupan broj stanovnika Gradske opštine Palilula, prema podacima Popisa iz 2011. godine je 73.801, od čega je žena 37.391 ili 50,66 odsto. Gradska opština Palilula je organizacija lokalne samouprave koja je koncipirana prema evropskom modelu, koji jedinicu lokalne samouprave ne određuje samo kao administrativni servis lokalne zajednice, nego kao i partnera koji aktivno i efikasno učestvuje u razrešavanju svih problema lokalne zajednice, kao i unapređenju života u svim njenim segmentima. Primarni zadatak Gradske opštine Palilula se ogleda u jasnoj detekciji bazičnih problema sa kojima se lokalna zajednica susreće, definisanju resursa kojim zajednica raspolaže, a osnovni cilj je aktiviranje datih razvojnih potencijala radi unapređenja standarda života u zajednici. Skupština Gradske opštine je najviši organ Gradske opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom, Statutom grada Niša i Statutom opštine. Skupštinu Gradske opštine čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom, Statutom grada Niša i Statutom opštine.

Skupštinom Gradske opštine Palilula predsedava predsednik, koji organizuje njen rad, saziva i predsedava njenim sednicama i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom. Predsednik Skupštine, na predlog najmanje 1/3 odbornika, bira se iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika u Skupštini Gradske opštine.

adriana-anastasov-2 adriana-anastasov-1

Ja sam dipomirani ekonomista-menadžer u turizmu, a 2016.godine odbranila sam i master rad sa temom „Uticaj procesa evropskih integracija na oblast upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru“.

Univerzitet Singidunum mi je od samog početka studija pružio različite vidove formalnog i neformalnog obrazovanja, stručnog usavršavanja, odlične predavače i ponudio odlično obrazovanje na savremen način. Zahvaljujući takvom načinu rada uspostavila sam već na studijama važne poslovne kontakate koji su mi pomogli u profesionalnoj karijeri.

Imam sve pohvale za zaposlene i predavače sa kojima sam sarađivala i sarađujem i dalje. Preporučila bih maldim kolegama, da ako žele da ostvare uspešnu poslovnu karijeru, steknu obrazovanje po evropskim standarcima, upišu neki od fakulteta Univerziteta Singidunum.

Univerzitet Singidunum © 2018