118,7428

Fakultet za informatiku i računarstvo

Prijava za stručnu praksu studenata Fakulteta za informatiku i računarstvo se vrši isključivo on-line. U organizaciji Univerziteta na praksu će biti upućeni najbolji studenti IV godine koji pošalju on-line prijavu do kraja aprila tekuće školske godine. Studenti će biti naknadno obevešteni o terminima prakse u zavisnosti od potreba organizacija i studenata.


Studenti koji žele samostalno da organizuju stručnu praksu treba da donesu potvrdu iz organizacije (na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica i naznačenim periodom kada će ići na praksu), na osnovu koje će im Univerzitet izdati uput na praksu. Potvrde se predaju saradnicima Centra za razvoj karijere.


Upisivanje obavljene stručne prakse se vrši u kancelariji Centra za razvoj karijere na osnovu donete potvrde, popunjenog Dnevnika prakse i indeksa, nakon čega student donosi indeks na potpis dekanu u vreme konsultacija dekana.


Obavljena praksa se evidentira u indeksu i na estudent nalogu u delu Pregled obaveza. Student na osnovu obavljene prakse ostvaruje određeni broj ESPB. Praksa se ne prijavljuje kao ispit.

Univerzitet Singidunum © 2018