118,7428

Đorđe Antić, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte Grada Niša

Moje ime je Đorđe Antić. Radim u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte Grada Niša, na poslovima pripreme i sprovođenja domaćih i međunarodnih projekata. Kako ovi poslovi zahtevaju kombinaciju i visok nivo različitih znanja i veština, radno mesto zahteva vladanje radom sa alatima za pripremu projekata, obavljanje neophodnih analiza, upravljanje projektnim ciklusom, planiranje aktivnosti, upravljanje vremenom i resursima, postizanje vidljivosti, planiranje i upravljanje budžetom kao i izveštavanje o realizaciji i rezultatima projekata. Svakodnevne aktivnosti su veoma dinamične, uz intenzivnu komunikaciju, putovanja i sastanke sa različitim institucijama, organizacijama i kompanijama, kako iz privatnog tako i iz javnog sektora, u zemlji i inostranstvu.

Nasi diplomci - Đorđe Antić - Grad Niš

Poslovi kojima se bavi Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte su, između ostalog, priprema i sprovođenje Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada, podsticanje privlačenja ulaganja, pružanje stručne pomoći i podrške ulagačima u realizaciji ulaganja, pružanje podrške lokalnoj poslovnoj zajednici i rukovođenje procesima strateškog planiranja, u cilju stvaranja preduslova za povećanje kvaliteta života i ekonomskog razvoja Grada. Takođe, Kancelarija obavlja pripremu, sprovođenje, nadzor i realizaciju razvojnih i investicionih projekata, razvijanje i podržavanje partnerstava kroz institucionalnu saradnju, partnerstva na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou kao i pronalaženje i identifikovanje domaćih i međunarodnih izvora finansiranja. Kancelarija ima i nadležnost jedinice za implementaciju projekata i razvojnih programa Grada Niša.

Panorama grada NišNakon osnovnih studija na smeru Informatika i računarstvo, završio sam i master studije na Univerzitetu Singidunum, na studijskom programu „Savremene informacione tehnologije“. Predmeti na ovim studijama koji su bili naročito značajni za moju oblast interesovanja su: Generisanje i distribucija kriptoloških ključeva i Digitalna forenzika. Odbranio sam master rad na temu “Bezbednost rutiranja i sistema imenovanja domena“. Trenutno sam na doktorskim studijama, takođe na Univerzitetu Singidunum, na studijskom programu „Napredni sistemi zaštite“, gde sam se specijalizovao za stručno i naučno bavljenje problemima zaštite podataka u računarima, računarskim mrežama i kompletnim informacionim sistemima. Veliku pomoć i podršku tokom master i doktorskih studija sam imao od mentora, profesora dr Mladena Veinovića, čija su mi predavanja, kao i saveti i usmerenja bili dragoceni.


Studije na Univerzitetu Singidunum su mi omogućile da ovladam znanjima u oblasti računarskih mreža, operativnih sistema, baza podataka i informacionih sistema, elektronskog poslovanja i zaštite informacionih sistema. Proširio sam iskustvo u radu sa programima Office paketa i stekao napredna znanja kod instalacije, konfiguracije i održavanja Windows sistema, kao i hardvera računara. Stečena praktična znanja obuhvataju i rad u programskim jezicima Java, C i C++, a u bazama podataka rad u Access-u, MySQL-u i ORACLE-u. Uz to, osposobljen sam za razumevanje i rad sa poslovnim disciplinama kao što su računovodstvo, finansije, marketing, menadžment i sl. Ovakav izbor predmeta, uz visoko stručne, profesionalne i motivisane predavače, mi je bio od velikog značaja za lakše pronalaženje posla kao i dalje snalaženje u samom radu.

Univerzitet Singidunum © 2018